Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
Prins Jot van Reedeurp 2023 / 2024

 

Reglement optocht 2024

Het doel van dit reglement is om de optocht van Carnavalsvereniging 'de Reedeurpenarren' een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Deze doelstelling kan niet enkel door dit reglement worden gewaarborgd, maar alleen door de naleving ervan door de deelnemers aan de optocht.

* Onderaan deze pagina kan het complete regelement ook gedownload worden *

Algemeen

 • Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur, de optochtcommissie, de verkeersregelaars, de politie en boa’s strikt op te volgen.
 • De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open.
 • Het bestuur is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Elke groep dient een eigen praalwagenverzekering af te sluiten voor haar praalwagen/object.
 • Deelnemers en groepen gaan ermee akkoord dat de Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren op de aanwezigheid van de volgende documenten kan controleren:
  o Een bewijs van de meest recente Apk-keuring van het trekkende voertuig en aanhanger/praalwagen/object; óf
  o Een verklaring van technische deugdelijkheid voor het trekkende voertuig en aanhanger/praalwagen/object;
  o Een bewijs van de afgesloten praalwagenverzekering voor het trekkende voertuig en aanhanger/praalwagen/object, voor de bestuurder en de deelnemers op de praalwagen;
  o De bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het voertuig.
  Het niet aanwezig zijn van één van bovenstaande documenten kan leiden tot uitsluiting van de Optocht.
 • Let op! Wij willen jullie erop wijzen dat de verzekeraar voor dit jaar aangescherpte voorwaarden voor de WA-verzekering van praalwagens heeft gesteld. De belangrijkste zijn:
  o Er mogen niet meer dan 20 personen vervoerd worden op een praalwagen;
  o Personen mogen tijdens de optocht niet op- of afstappen.
  Ontstaat er een schade bij bovenvermelde gevallen, dan is er GEEN dekking.

 

Veiligheid

Deelname aan de optocht dient veilig te zijn. Daarom dienen deelnemers gezamenlijk zorg te dragen dat de volgende zaken tenminste worden nageleefd:

 • Het voertuig inclusief aanhanger of oplegger dient van dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers niet in gevaar komt.
 • Buiten de optocht om, gedurende het aan en afrijden richting de start en na de optocht, is het toegestaan om 1 of 2 deelnemers op de praalwagen/object mee te laten rijden. Enkel zodat zij de chauffeur kunnen begeleiden bij het voorkomen van schade aan objecten van derden of de praalwagen door het signaleren en geven van instructies aan de chauffeur voor het vermijden van eventuele obstakels.
  Let op, als deelnemer bent je op dit moment niet verzekerd (alleen van de start tot de finish).
 • Open vuur is op elke praalwagen/object (in welke vorm dan ook) verboden.
 • Elke praalwagen/object dient een nagelvaste reling (omheining) te hebben van minimaal 120 cm hoog. Op een hoogte van 60 cm moet ook een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd.
 • Deelnemers mogen niks uitdelen vanaf de praalwagen/object.
 • Glas is op elke praalwagen/object (in welke vorm dan ook) verboden.
 • Deelnemers met praalwagen/objectpraalwagens/objecten die gebruik maken van een aggregaat en/of elektrische of hydraulische apparatuur, zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur (tenminste 6kg/6 liter) mee te voeren en dienen ervoor te zorgen dat deze brandblusapparatuur steeds direct voorhanden is.
 • De wielen van de wagens en andere uitstekende onderdelen dienen behoorlijk te zijn afgeschermd zodat deze geen gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers en het publiek.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen.
 • Elke praalwagen/object dient een degelijk hekwerk c.q. valbeveiliging en een opstap met leuning te hebben. De opening dient aan de achterzijde van de praalwagen/object te zijn.
 • Elke praalwagen/object dient een calamiteitenkaart bij zich te voeren, zowel op de praalwagen/object als in het trekkende voertuig.
 • De calamiteitenkaart wordt bij aanvang op de startlocatie van de optocht aan de groepen uitgereikt.

De praalwagen/object mag voor, tijdens en na de optocht niet onbeheerd gelaten worden. Als de praalwagen/object na de optocht geparkeerd wordt langs de Dorpsweg, dan dient alles uitgeschakeld en afgesloten te worden zodat niemand (en dan met name kinderen) zich toegang kan verschaffen tot de praalwagen/object en/of zaken op de praalwagen/object kan aanzetten.

Na de optocht dient de praalwagen/object zo snel als mogelijk teruggebracht te worden naar de plaats van bouwen of een parkeergelegenheid welke hiervoor geschikt is, waarbij er geen muziek meer wordt gedraaid en alles uitgeschakeld en afgesloten is. Het is op de dag van de optocht niet toegestaan om na de optocht met de praalwagen/object naar andere plaatsen of bestemmingen te rijden.

Deelname aan de optocht

 • Iedere deelnemer dient zijn of haar uitingen en thema’s af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, waarbij de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 • Aan het einde van de optocht mag er uitsluitend geparkeerd worden op het (voormalige) H.I.G.-terrein en langs de Dorpsweg aan de zuidkant van Reeuwijk-Dorp.
 • Muziek is mooi maar niet te hard; een maximum van 80 DB wordt getolereerd.
 • Er zal steekproefsgewijs op een vooraf bepaalde locatie een proefmeting verricht worden.
 • Het dragen van gehoor beschermende middelen voor ten zeerste aangeraden.
 • Confetti mag slechts beperkt gebruikt worden tijdens de optocht. Eventuele extra schoonmaakkosten komt voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Iedereen krijgt van tevoren een deelnemers nummer uitgereikt. Dit nummer moet goed zichtbaar op de praalwagen/object bevestigd worden.
 • Per praalwagen/object dient een contactpersoon aangesteld te zijn. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat alle groepsleden inclusief de chauffeur op de hoogte zijn van het reglement en de bijgevoegde instructies.
 • De contactpersoon is tijdens de optocht het aanspreekpunt voor de groep (het is gewenst dat hij/zij tijdens de optocht mobiel te bereiken is).

Indien er 1 of meerdere deelnemers van een praalwagen/object jonger is dan 18 jaar, dan moet er minimaal 1 ouder tijdens de gehele optocht op de praalwagen/object meerijden. Deze ouder treedt op als contactpersoon en is ook verantwoordelijk voor de deelnemers van de betreffende praalwagen/object.

Alcohol

 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten.
 • NIX–18  Géén alcoholgebruik en –bezit door deelnemers onder de 18 jaar.
 • Drugsgebruik is ten strengste verboden.

Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen stelt voor het besturen van de desbetreffende voertuigen. Er wordt in dit kader met name gewezen op het hebben van een rijbewijs (indien nodig) en het niet onder invloed van alcohol verkeren.

Conform de wetgeving is het verboden om alcohol uit te delen aan mensen onder de 18 jaar. Zorg ervoor dat ook na de optocht geen alcohol onbeheerd op de praalwagen/object achterblijft.

Afval

 • Tijdens, voor en na de optocht mag er geen gebruik gemaakt worden van glaswerk. Daarnaast heeft elke karpraalwagen/object voldoende vuilniszakken/afvalbakken op de praalwagen/object om haar afval in weg te kunnen gooien.
 • Het is verboden om afval van de praalwagen/object af op de straat of in de berm weg te gooien.
 • Het is niet toegestaan voor deelnemers om iets uit te delen vanaf de praalwagens/objecten.


E-mailen
Map
Info
Instagram