Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
Prins Jot van Reedeurp 2023 / 2024

Reglement jeugdoptocht 2024

Het doel van dit reglement is om de jeugdoptocht van Carnavalsvereniging 'de Reedeurpenarren' een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Deze doelstelling kan niet enkel door dit reglement worden gewaarborgd, maar alleen door de naleving ervan door de deelnemers aan de optocht.

* Onderaan deze pagina kan het complete jeugd-reglement ook gedownload worden *

Algemeen

 • Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur, de optochtcommissie, de verkeersregelaars, de politie en boa’s strikt op te volgen.
 • De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open.
 • Het bestuur is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

Veiligheid

Deelname aan de optocht dient veilig te zijn. Daarom dienen deelnemers gezamenlijk zorg te dragen dat de volgende zaken tenminste worden nageleefd:

 • De uitvoering dient van dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers niet in gevaar komt.
 • Open vuur is (in welke vorm dan ook) verboden.
 • Deelnemers mogen niks uitdelen vanaf de uitvoering.
 • Glas is (in welke vorm dan ook) verboden.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen de trekkende voertuigen en de aanhang-/praalwagens.
 • Per deelnemende groep lopen er tenminste twee begeleiders/ouders mee. De begeleiders bevinden zicht tijdens de optocht aan beide zijden van de groep ter voorkoming van het risico dat deelnemers in het water belanden tijdens de optocht.
 • Bij vermissing van een kind/deelnemer dient de Centrale Post direct te worden ingeseind.

Deelname aan de optocht

 • Iedere deelnemer dient zijn of haar uitingen en thema’s af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, waarbij de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 • Aan het einde van de optocht kunnen de karren/skelters uitsluitend geparkeerd worden op het kerkplein.
 • Er mogen geen gemotoriseerde voertuigen deelnemen aan de jeugdoptocht.
 • Muziek is mooi maar niet te hard.
 • Het dragen van gehoor beschermende middelen wordt ten zeerste aangeraden.
 • Confetti mag slechts beperkt gebruikt worden tijdens de optocht. Eventuele extra schoonmaakkosten komt voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Per deelnemende groep dient een contactpersoon aangesteld te zijn. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van het reglement en de bijgevoegde instructies.
 • De contactpersoon is tijdens de optocht het aanspreekpunt voor de groep (het is gewenst dat hij/zij tijdens de optocht mobiel te bereiken is).

Alcohol & Verdovende middelen

 • NIX – 18   Géén alcoholgebruik en –bezit door deelnemers onder de 18 jaar.
 • Drugs gebruik is ten strengste verboden.
 • Conform de wetgeving is het verboden om alcohol uit te delen aan mensen onder de 18 jaar. Zorg er voor dat ook na de optocht geen alcohol onbeheerd achterblijft.


E-mailen
Map
Info
Instagram