Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
Prins Jot van Reedeurp 2023 / 2024

Reglement optocht

Het doel van dit reglement is om de optocht van de Reedeurpenarren een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. De doelstelling kan niet door dit reglement worden gewaarborgd, maar alleen door de naleving ervan door de deelnemers.

Algemeen

 • Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur, de verkeersregelaars en de politie strikt op te volgen.
 • De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open.
 • Het bestuur is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 • Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 

Veiligheid

 • De uitvoering dient van dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers niet in gevaar komt.
 • Open vuur is op elke kar (in welke vorm dan ook) verboden.
 • Deelnemers met karren die gebruik maken van een aggregaat en/of elektrische of hydraulische apparatuur, zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur (min. 6 kg) mee te voeren en dienen ervoor te zorgen dat deze brandblusapparatuur steeds direct voorhanden is.
 • De wielen van de wagens en andere uitstekende onderdelen dienen behoorlijk te zijn afgeschermd zodat deze geen gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers en het publiek.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen. Op- en afstappen van de kar dient zo min mogelijk te gebeuren.
 • De opening van de kar dient zich aan de achterzijde van de kar te bevinden.
 • Elke kar dient een degelijk hekwerk (min. 1,20 meter hoog) en een opstap te hebben.
 • De kar mag voor, tijdens en na de optocht niet onbeheerd gelaten worden. Als de kar na de optocht geparkeerd wordt langs de Dorpsweg of Reewal, dan dient alles uitgeschakeld en afgesloten te worden zodat niemand (en dan met name kinderen) op de kar kan en/of dingen aan kan zetten.
 • Na de optocht dient de kar zo snel als mogelijk teruggebracht te worden, waarbij er geen muziek meer wordt gedraaid en alles uitgeschakeld en afgesloten is. Het is op de zaterdag van de optocht niet toegestaan om na de optocht met de kar naar andere plaatsen of bestemmingen te rijden.

 

Deelname aan de optocht

 • Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, waarbij de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 • Aan het einde van de optocht kan er uitsluitend geparkeerd worden op de Dorpsweg aan de Gouda kant.
 • Confetti mag slechts beperkt gebruikt worden tijdens de optocht. Eventuele extra schoonmaak kosten komen voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Het is niet toegestaan om stickers uit te delen aan het publiek of om stickers te plakken op iets anders dan de eigen kar. Eventuele extra schoonmaak kosten komen voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Iedereen krijgt van tevoren een deelnemers nummer per mail. Dit nummer moet goed zichtbaar op de kar bevestigd worden.
 • Per kar dient een contactpersoon aangesteld te zijn. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat alle groepsleden inclusief de chauffeur op de hoogte zijn van het reglement en de bijgevoegde instructies.
 • De contactpersoon is tijdens de optocht het aanspreekpunt voor de groep (het is gewenst dat hij/zij tijdens de optocht mobiel te bereiken is).
 • Indien er 1 of meerdere deelnemers van een kar jonger is dan 18 jaar, dan moet er minimaal 1 ouder tijdens de gehele optocht op de kar meerijden. Deze ouder treedt op als contactpersoon en is ook verantwoordelijk voor de deelnemers van de betreffende kar.

 

Alcohol

 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten.
 • Géén alcoholgebruik en –bezit door leden onder de 18 jaar. Onder de 25 jaar kan om een ID-bewijs gevraagd worden. Zorg er dus voor dat alle deelnemers een geldig ID-bewijs bij zich dragen. 
 • Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen stelt voor het besturen van die voertuigen. Er wordt in dit kader met name gewezen op het hebben van een rijbewijs (indien nodig) en het niet onder invloed van alcohol verkeren.
 • Er dient tijdens de optocht geen alcohol uitgedeeld te worden aan toeschouwers. Conform de wetgeving is het verboden om alcohol uit te delen aan mensen onder de 18 jaar. Zorg er voor dat ook na de optocht geen alcohol onbeheerd op de kar achterblijft.
E-mailen
Map
Info
Instagram